อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 129
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :