อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

วิสัยทัศน์ อปท.


 
 


“ตำบลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  นำคุณภาพชีวิตที่ดี  มีการศึกษา  ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
พันธกิจ  (Mission)
 
 
1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  ทางระบายน้ำ  ไฟฟ้า   แสงสว่าง
2. จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน
4. ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน  เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์  และกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร
5. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
7. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาโดยชุมชน  ท้องถิ่นร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้
9. ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
10. อนุรักษ์   ฟื้นฟู  บำรุงรักษา วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
11. พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานสุขอนามัยชุมชนและการป้องกันโรคติดต่อในคนและสัตว์
12. จัดให้มีการคุ้มครองดูแลรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพแบบยั่งยืน
13. ดูแลและปรับปรุงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านมลพิษต่างๆเช่น กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
14. ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
15. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้
16. ส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างมีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
 


 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 
 
1.   การคมนาคม  การระบายน้ำ  การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  มีความสะดวก  รวดเร็ว
2.   ประชาชนมีอาชีพและรายได้ เพียงพอต่อการดำรงชีพ
3.   สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
4.   ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกครัวเรือน
5.   ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้นพัฒนาความรู้ทักษะฝีมือแรงงาน
6.  ส่งเสริมเด็ก  สตรี  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์  และผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ
7.  ประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นได้รับการพัฒนา  ทำนุบำรุงรักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป
8.   ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาเรียนรู้และรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั่วๆไป
9.   เพื่อให้องค์การบริการส่วนตำบลสระแก้วสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างทั่วถึงและดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด อำเภอ รวมทั้งภารกิจอื่นใดที่เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
View : 1244