อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

กองช่าง

นายฉัตรชัย เนตรวงษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายมนูญ วงษ์ละคร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
0815858167

นายศักดิ์ดา กุมภาษี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
0955438517