อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองช่าง

นายเสกสรรค์ สัตนันท์
ผู้ช่วยช่างโยธา
0870013340

นายมนูญ วงษ์ละคร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
0815858167

นายศักดิ์ดา กุมภาษี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
0955438517

นางสาวสุพัตรา นิจำปา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
0804183775

นายวรจักร์ กันยาเลิศ
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลเบา
0986588944