อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองสวัสดิการสังคม

นายณัฐวุฒิ อุนเจริญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
0872491301

นายวรพล คมขำ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
0807991706

นางสาวดุษฎี นันตะเคน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
0948341439