อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

สำนักปลัด

นายอภิคม ขันติวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสมปอง กิตติศรีวิชิตชัย
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
0872198220

นางสาวขวัญใจ เต็มใจ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
0933685365

นางสาวกฤตยากรณ์ สุริโย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
0890343889

นายรัตนกัมพล อ่อนคำ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติงาน
0930867345

นางสาวทิพวรรณ นันตะเคน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
0985625392

นายธนกฤต สายแวว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร
0973408850

นายกฤษณพล ศรทรง
ผช.จนท.ป้องกันฯ
0896912904

นางสาวสุพัตรา นิจำปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขภิบาล
080-4183775

นางสาวสุภาวดี ชัยนิช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวิรัติ ซังคานนท์
พนักงานขับรถยนต์

นายวรจักร์ กันยาเลิศ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
098-6588944

นางจิรวรรณ อินอุ่นโชติ
ครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
0847990274

นางจันทร์เพ็ญ หงษ์มาลัย
ครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
0854518062

นางสาวบุสบา จ่าหล้า
ครู ผช.ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางอรทัย ฝักแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก