อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สำนักปลัด

นางสุนี ศรีวิทยานนท์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสมปอง กิตติศรีวิชิตชัย
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
0872198220

นางสาวขวัญใจ เต็มใจ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
0933685365

นางสาวกฤตยากรณ์ สุริโย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
0890343889

นายรัตนกัมพล อ่อนคำ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติงาน
0930867345

นางสาวทิพวรรณ นันตะเคน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
0985625392

นายธนกฤต สายแวว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร
0973408850

นายกฤษณพล ศรทรง
ผช.จนท.ป้องกันฯ
0896912904

นางสาวสาลินี กาศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
0682280927

นางจิรวรรณ อินอุ่นโชติ
ครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
0847990274

นางจันทร์เพ็ญ หงษ์มาลัย
ครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
0854518062

นางสาวบุสบา จ่าหล้า
ครู ผช.ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางอรทัย ฝักแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก