อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

หัวหน้าส่วนราชการ

นายทองเกียรติคุณ บุญแดนไพร
รองปลัด อบต.
0813808371

นายอภิคม ขันติวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
098-9351545

นางนิยม บุญมาโค
ผู้อำนวยการกองคลัง
0879495812

นายณัฐวุฒิ อุ่นเจริญ
หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
0872491301