อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวนัธภัทร เศษลือ
ปลัด อบต.
0934414465

นายทองเกียรติคุณ บุญแดนไพร
รองปลัด อบต.
0813808371

นางสุนี ศรีวิทยานนท์
หัวหน้าสำนักปลัด
0624176274

นางนิยม บุญมาโค
ผู้อำนวยการกองคลัง
0879495812

นายณัฐวุฒิ อุ่นเจริญ
หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
0872491301