อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 4 ส.ค. 63 13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 4 ส.ค. 63 9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนื้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 4 ส.ค. 63 8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 3 ส.ค. 63 12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 3 ส.ค. 63 12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 3 ส.ค. 63 10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 3 ส.ค. 63 9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 3 ส.ค. 63 12
ผลการประเมินประสิทะฺภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลระดับดีเด่น (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก) ประจำงบประมาณ 2563 30 มิ.ย. 63 22
ผลการประเมินการปฏิบัตงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 30 มิ.ย. 63 24
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 30 มิ.ย. 63 16