อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 4 มี.ค. 65 196
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 1 มี.ค. 65 189
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 1 มี.ค. 65 170
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 7 ก.พ. 65 221
ประกาศองค์ การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570 ) 21 ก.ย. 64 262
ประกาศองค์ การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 21 ก.ย. 64 252
ประกาศองค์ การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การปิดทำการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว ด้วยเหตุพิเศษ 5 ก.ค. 64 277
ประกาศองค์ การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) 5 ก.ค. 64 256
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง นโบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 3 มี.ค. 64 311
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง มาตราการประหยัดพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 19 ก.พ. 64 295
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 11 ม.ค. 64 318
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องการจัดกิจกรรมในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 8 ม.ค. 64 324
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2563 4 ม.ค. 64 313
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24 ธ.ค. 63 329
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซ๊ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 24 ธ.ค. 63 337
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 4 ธ.ค. 63 334
เรื่องแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 2 ธ.ค. 63 317
เรื่อง นโบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 2 ธ.ค. 63 346
เรื่องมอบหมายอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วให้รองนายกองค์การบริหารส่นตำบลสระแก้ว ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2564 2 ธ.ค. 63 312
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 16 พ.ย. 63 326
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) 16 พ.ย. 63 337
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 16 พ.ย. 63 324
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 4 ส.ค. 63 347
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 4 ส.ค. 63 348
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนื้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 4 ส.ค. 63 345
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 3 ส.ค. 63 352
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 3 ส.ค. 63 374
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 3 ส.ค. 63 383
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 3 ส.ค. 63 352
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 3 ส.ค. 63 369