อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง นโบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 3 มี.ค. 64 11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง มาตราการประหยัดพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 19 ก.พ. 64 12
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 11 ม.ค. 64 24
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องการจัดกิจกรรมในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 8 ม.ค. 64 27
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2563 4 ม.ค. 64 23
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24 ธ.ค. 63 26
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซ๊ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 24 ธ.ค. 63 31
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 4 ธ.ค. 63 36
เรื่องแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 2 ธ.ค. 63 32
เรื่อง นโบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 2 ธ.ค. 63 37
เรื่องมอบหมายอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วให้รองนายกองค์การบริหารส่นตำบลสระแก้ว ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2564 2 ธ.ค. 63 33
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 16 พ.ย. 63 39
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) 16 พ.ย. 63 37
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 16 พ.ย. 63 33
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 4 ส.ค. 63 54
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 4 ส.ค. 63 48
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนื้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 4 ส.ค. 63 51
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 3 ส.ค. 63 48
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 3 ส.ค. 63 55
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 3 ส.ค. 63 56
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 3 ส.ค. 63 52
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 3 ส.ค. 63 59
ผลการประเมินประสิทะฺภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลระดับดีเด่น (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก) ประจำงบประมาณ 2563 30 มิ.ย. 63 75
ผลการประเมินการปฏิบัตงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 30 มิ.ย. 63 73
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 30 มิ.ย. 63 60