อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 15

กองคลัง

นางนิยม บุญมาโค
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางประนอม บุญพันธ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นายพงษ์ไทย บุญพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางเบญจวรรณ ถวิลไพร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
0951825161

นายพิชิต ทาวันละ
จนท.การเงินและบัญชี

นางสาวสุวรรณา ทองทัพ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวสุภาวดี หมื่นรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้