อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
O4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 12 มี.ค. 64 304
O4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 12 มี.ค. 64 269
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 8 มี.ค. 64 298
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 18 ม.ค. 64 310
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 18 ม.ค. 64 302
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 18 ม.ค. 64 324
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 17 ก.ค. 63 349
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) 10 ก.ค. 63 387
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 3 พ.ค. 63 361
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 พ.ค. 63 380
แผนการดำเนินงาน ประจำงบประมาณ 2564 3 พ.ค. 63 539
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 พ.ค. 63 559