อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 12 มี.ค. 64 123
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 12 มี.ค. 64 111
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 8 มี.ค. 64 132
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 18 ม.ค. 64 144
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 18 ม.ค. 64 144
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 18 ม.ค. 64 162
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 17 ก.ค. 63 185
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) 10 ก.ค. 63 214
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 3 พ.ค. 63 211
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 พ.ค. 63 215
แผนการดำเนินงาน ประจำงบประมาณ 2564 3 พ.ค. 63 328
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 พ.ค. 63 329