อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

ข้อมูลทั่วไป

 

1. สภาพทั่วไป
 
1.1 ที่ตั้ง
 ตำบลสระแก้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอพนมไพร ห่างจากตัวอำเภอพนมไพร ประมาณ  2  กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ  64  กิโลเมตร
 
1.2 เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว มีเนื้อที่ประมาณ  23.310 ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลจากผังเมืองพัฒนาชนบท)  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

 
- ทิศเหนือ ติดต่อกับ   ตำบลแสนสุข  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด
- ทิศใต้  ติดต่อกับ   ตำบลวารีสวัสดิ์  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ตำบลพนมไพร  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด
- ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ   ตำบลวารีสวัสดิ์และตำบลแสนสุข  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด

1.3 ภูมิประเทศ
       องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ภูมิประเทศมีลักษณะดินร่วนปนทราย แห้งแล้ง โดยเฉพาะในฤดูแล้งจะขาดน้ำเพื่อการเกษตร

1.4  จำนวนหมู่บ้าน
          องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว มีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   ทั้งหมด  9  หมู่บ้าน  ดังนี้

 
-บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่  1 นายนิญา    กุมภาษี         กำนันตำบลสระแก้ว
-บ้านสระแก้ว           หมู่ที่  2       นายปรีชา  เมยมงคล        ผู้ใหญ่บ้าน
-บ้านสระแก้ว      หมู่ที่  3   นายทองสินธุ์  วงละคร       ผู้ใหญ่บ้าน
-บ้านสระแก้ว      หมู่ที่  4   นายคำพันธ์  หันตุลา         ผู้ใหญ่บ้าน
-บ้านสระแก้ว      หมู่ที่  5  นายฉวี  ไขบุดดี             ผู้ใหญ่บ้าน
-บ้านโนนทราย    หมู่ที่  6  นายทองสา  หันตุลา        ผู้ใหญ่บ้าน
-บ้านสระทอง      หมู่ที่  7  นายมานิต  ศิริมี             ผู้ใหญ่บ้าน
-บ้านโพธิ์ศรี           หมู่ที่  8        นายสุริยา  ทุมชาติ          ผู้ใหญ่บ้าน
-บ้านสระแก้วน้อยพัฒนา     หมู่ที่  9 นายปานทอง  ชัยนิช      ผู้ใหญ่บ้าน
       
1.5  ประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว มีประชากรทั้งสิ้น   2,985   คน  แยกเป็นชาย   1,456   คน หญิง   1,529   คน (ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอพนมไพร)  มีจำนวนครัวเรือน   774   ครัวเรือน      โดยแยกจำนวนประชากรและครัวเรือนตามหมู่บ้านต่าง ๆ ดังนี้

 
 
หมู่ที่
 
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร  
รวม
จำนวนครัวเรือน
(หลัง)
ชาย หญิง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
บ้านเจริญศิลป์
บ้านสระแก้ว
บ้านสระแก้ว
บ้านสระแก้ว
บ้านสระแก้ว
บ้านโนนทราย
บ้านสระทอง
บ้านโพธิ์ศรี
บ้านสระแก้วน้อยพัฒนา
145
126
185
191
138
126
240
122
183
152
152
204
208
140
115
216
135
197
297
278
389
399
288
241
456
257
380
85
70
122
96
77
57
92
73
102
รวม 1,456 1,529 2,985 774
     ที่มา  :  สำนักทะเบียนอำเภอพนมไพร กรมการปกครอง ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
       
2. ข้อมูลพื้นฐาน

2.1 สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ 
ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ การทำนาปีปีละครั้ง โดยจะปลูกข้าวเหนียว เพื่อการบริโภคเป็นส่วนใหญ่ และข้าวจ้าวบางส่วนไว้บริโภค และสำหรับพืชเศรษฐกิจ ที่ทำรายได้ให้เกษตรกรส่วนหนึ่งในพื้นที่ คือ การปลูกพืชผักสวนครัว ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ทำรายได้ให้เกษตรกร ได้แก่ การเลี้ยงโค กระบือ สุกร เป็ด และไก่พื้นเมือง

อาชีพรับจ้างทั่วไปถือเป็นอาชีพรองจากอาชีพด้านการเกษตร ชาวบ้านส่วนใหญ่เดินทางไปรับจ้างทำงานทั่วไปที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอื่นๆ อาชีพค้าขาย ประชาชนส่วนหนึ่งประกอบอาชีพค้าขายของชำและอาหารตามสั่งในหมู่บ้านเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว อีกทางหนึ่ง ส่วนอาชีพรับราชการในตำบลยังมีจำนวนน้อย คิดเป็นร้อยละ  ดังนี้

 
       
  1. อาชีพด้านการเกษตร               
  2. อาชีพค้าขาย                         
  3. อาชีพรับจ้างและบริการ                      
  4. อาชีพรับราชการ                            
  5. อาชีพอื่นๆ    
ร้อยละ 80
ร้อยละ 6
ร้อยละ 10
ร้อยละ 3
ร้อยละ 1
 

2.2  หน่วยธุรกิจ   
         -   อู่ซ่อมรถ                                    
       -   ร้านอาหาร                                   
       -   ห้างหุ้นส่วนจำกัด                         
       -   ร้านขายของชำ                              
       -   ปั๊มน้ำมัน                                    
       -   ปั้มก๊าช                                      
       -   โรงสีข้าวชุมชน                              
       -   ร้านตัดผม-ร้านเสริมสวย                  
       -   ที่จำหน่ายเนื้อสัตว์                          
       -   รีสอร์ท                                      
       -   สถานบันเทิงคาราโอเกะ                     
2      แห่ง
2      แห่ง
3      แห่ง
12    แห่ง
1      แห่ง
1      แห่ง
10     แห่ง
3      แห่ง
1      แห่ง
2      แห่ง
1      แห่ง
 

2.3 สภาพทางสังคม
 
การศึกษา
 
โรงเรียนประถมศึกษา   2   แห่ง    ดังนี้
-โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ นายสมชาย  ทองเสนา    ผู้อำนวยการโรงเรียน
-โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง นายพิชัย  สีพลี              ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
วิทยาลัยการอาชีพ   1   แห่ง        ดังนี้
-วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร นายสมพงษ์  เทศน์ธรรม    ผู้อำนวยการวิทยาลัย
 
                       
กศน.ตำบล   1   แห่ง ดังนี้
-กศน.ตำบลสระแก้ว นางผมทอง  อินทร์งาม ครู กศน.ประจำตำบลสระแก้ว
                       
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   1   แห่ง       ดังนี้
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว นางจิรวรรณ  อินอุ่นโชติ    รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ
       
 
สถาบันและองค์การทางศาสนา
-วัด/สำนักสงฆ์      6      แห่ง
 
สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล     1     แห่ง    
นางพิศมัย  สุภะโส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

            -ป้อมยามตำรวจชุมชนประจำตำบล  -  แห่ง
 
2.4  การบริการพื้นฐาน
 
การคมนาคม
 
โดยทั่วไปสภาพการคมนาคมทางบกในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เป็นถนนคอนกรีตและถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และตำบลทำให้การสัญจรไป-มาสะดวก
-ถนนลาดยางระหว่างอำเภอถึงจังหวัด จำนวน  1  สาย
-ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตำบลถึงอำเภอ จำนวน  2  สาย
-ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน จำนวน  2  สาย  หมู่ที่  2,4,9 และบ้านโนนทราย  หมู่ที่ 6
-ถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน จำนวน  8  สาย
 
การไฟฟ้า

                 -จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้           จำนวน  9  หมู่บ้าน
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำห้วย        จำนวน  -   แห่ง  
หนองน้ำ คลอง บึง  จำนวน  ๑๐  แห่ง
 
 
2.5 ข้อมูลอื่นๆ
องค์กร/มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน   135   คน
- ตำรวจอาสาประจำหมู่บ้าน จำนวน    90   คน
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน    94   คน
- หน่วยกู้ชีพกู้ภัย จำนวน    10   คน
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว มีทรัพยากรป่าไม้ คือ มีป่าดงใหญ่ที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่โดยมีพื้นที่ติดต่อกันถึง ๓ ตำบล คือตำบลสระแก้ว ตำบลพนมไพร และตำบลแสนสุข มีพืชพรรณธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์โดยประชาชนทั้ง ๓ ตำบลได้รับประโยชน์จากการเก็บของป่าไปขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
       
 
       
       
       
View : 3116