อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 22 ก.ค. 65 17
ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2565 22 ก.ค. 65 15
ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อปรึกษาหารือกำหนดการจัดกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ 9 พ.ค. 65 64
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2 พ.ค. 65 69
มอบถุงยังชีพผู้ประสบเหตุอัคคีภัย 27 ม.ย. 65 70
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 18 ม.ย. 65 87
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 8 ม.ย. 65 90
O16 รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ 8 ม.ย. 65 78
O13 คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 8 ม.ย. 65 89
O7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 29 มี.ค. 65 93
O7 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 29 มี.ค. 65 96
O7 ขอความอนุเตราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2565 29 มี.ค. 65 87
O7 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว 29 มี.ค. 65 95
O7 ITA วันที่ 17 มีนาคม 2565 18 มี.ค. 65 101
O7 ทำความสะอาดโรงยิมฯเพื่อจัดตั้งศูนย์Ci ระดับอำเภอ 16 มี.ค. 65 110
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การปิด - เปิดทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว ด้วยเหตุพิเศษ 20 ม.ย. 64 232
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน 19 ม.ย. 64 242
เรื่องประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19 ม.ย. 64 251
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19 ม.ย. 64 248
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่้อง งดกิจกรรมงานโครงการสระแก้วร่วมใจสานสายใยรักผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 29 มี.ค. 64 225
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 23 ก.พ. 64 218
โหวดให้คะแนนความพึ่งพอใจ 26 ม.ค. 64 267
เรื่อง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 3/2563 เรื่อง แนวปฏบัติตามข้อกำหนดตามควมในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดในการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) 4 ม.ค. 64 250
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 16 พ.ย. 63 255
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 21 ก.ย. 63 283
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18 ก.ย. 63 250
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 18 ก.ย. 63 274
คัดแยกขยะอันตรายติดเชื้อก่อนทิ้งลงถัง 4 ส.ค. 63 272
เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผ่นพับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 4 ส.ค. 63 285
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2563 4 ก.ค. 63 282