อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 23 ก.พ. 64 1
โหวดให้คะแนนความพึ่งพอใจ 26 ม.ค. 64 13
เรื่อง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 3/2563 เรื่อง แนวปฏบัติตามข้อกำหนดตามควมในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดในการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) 4 ม.ค. 64 17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 16 พ.ย. 63 28
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 21 ก.ย. 63 28
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18 ก.ย. 63 27
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 18 ก.ย. 63 26
คัดแยกขยะอันตรายติดเชื้อก่อนทิ้งลงถัง 4 ส.ค. 63 33
เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผ่นพับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 4 ส.ค. 63 37
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2563 4 ก.ค. 63 40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 8 พ.ค. 63 58
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 1 พ.ค. 63 93
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 30 ม.ย. 63 81
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2562 8 ม.ค. 63 76
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 19 พ.ย. 62 76
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 19 พ.ย. 62 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 18 พ.ย. 62 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2563 18 ต.ค. 62 66
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง นโยบายการดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 18 ต.ค. 62 60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานประจำปีงบประมาณ 2563 18 ต.ค. 62 63
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 18 ต.ค. 62 58
คำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 307/2562 เรื่อง มอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2563 18 ต.ค. 62 58
คำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 306/2562 มอบหมายอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแแก้ว ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2563 18 ต.ค. 62 54
คำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 305/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองคลัง หรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 18 ต.ค. 62 55
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15 ต.ค. 62 57
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19 ก.ย. 62 61
ปฏิบัติการทวงคืนผืนแผ่นดินหลวง 12 ก.ย. 62 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 9 ส.ค. 62 69
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลระดัดีเด่น (ครั้งที่1 ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2562 25 ก.ค. 62 66
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 25 ก.ค. 62 66