อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง มาตราการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน 26 ส.ค. 65 45
ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 22 ก.ค. 65 62
ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2565 22 ก.ค. 65 69
ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อปรึกษาหารือกำหนดการจัดกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ 9 พ.ค. 65 120
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2 พ.ค. 65 116
มอบถุงยังชีพผู้ประสบเหตุอัคคีภัย 27 ม.ย. 65 115
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 18 ม.ย. 65 137
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 8 ม.ย. 65 136
O16 รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ 8 ม.ย. 65 120
O13 คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 8 ม.ย. 65 134
O7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 29 มี.ค. 65 141
O7 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 29 มี.ค. 65 150
O7 ขอความอนุเตราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2565 29 มี.ค. 65 129
O7 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว 29 มี.ค. 65 143
O7 ITA วันที่ 17 มีนาคม 2565 18 มี.ค. 65 142
O7 ทำความสะอาดโรงยิมฯเพื่อจัดตั้งศูนย์Ci ระดับอำเภอ 16 มี.ค. 65 157
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การปิด - เปิดทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว ด้วยเหตุพิเศษ 20 ม.ย. 64 283
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน 19 ม.ย. 64 296
เรื่องประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19 ม.ย. 64 302
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19 ม.ย. 64 298
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่้อง งดกิจกรรมงานโครงการสระแก้วร่วมใจสานสายใยรักผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 29 มี.ค. 64 272
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 23 ก.พ. 64 264
โหวดให้คะแนนความพึ่งพอใจ 26 ม.ค. 64 321
เรื่อง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 3/2563 เรื่อง แนวปฏบัติตามข้อกำหนดตามควมในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดในการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) 4 ม.ค. 64 296
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 16 พ.ย. 63 298
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 21 ก.ย. 63 331
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18 ก.ย. 63 298
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 18 ก.ย. 63 322
คัดแยกขยะอันตรายติดเชื้อก่อนทิ้งลงถัง 4 ส.ค. 63 322
เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผ่นพับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 4 ส.ค. 63 334