อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การปิด - เปิดทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว ด้วยเหตุพิเศษ 20 ม.ย. 64 100
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน 19 ม.ย. 64 97
เรื่องประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19 ม.ย. 64 112
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19 ม.ย. 64 108
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่้อง งดกิจกรรมงานโครงการสระแก้วร่วมใจสานสายใยรักผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 29 มี.ค. 64 86
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 23 ก.พ. 64 90
โหวดให้คะแนนความพึ่งพอใจ 26 ม.ค. 64 129
เรื่อง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 3/2563 เรื่อง แนวปฏบัติตามข้อกำหนดตามควมในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดในการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) 4 ม.ค. 64 117
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 16 พ.ย. 63 132
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 21 ก.ย. 63 138
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18 ก.ย. 63 121
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 18 ก.ย. 63 127
คัดแยกขยะอันตรายติดเชื้อก่อนทิ้งลงถัง 4 ส.ค. 63 137
เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผ่นพับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 4 ส.ค. 63 147
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2563 4 ก.ค. 63 145
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 8 พ.ค. 63 173
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 1 พ.ค. 63 209
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 30 ม.ย. 63 183
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2562 8 ม.ค. 63 178
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 19 พ.ย. 62 174
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 19 พ.ย. 62 178
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 18 พ.ย. 62 157
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2563 18 ต.ค. 62 162
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง นโยบายการดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 18 ต.ค. 62 176
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานประจำปีงบประมาณ 2563 18 ต.ค. 62 154
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 18 ต.ค. 62 158
คำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 307/2562 เรื่อง มอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2563 18 ต.ค. 62 141
คำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 306/2562 มอบหมายอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแแก้ว ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2563 18 ต.ค. 62 130
คำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 305/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองคลัง หรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 18 ต.ค. 62 134
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15 ต.ค. 62 155