อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 25 ก.พ. 64 319
คำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 300/2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการและเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564คณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 19 ก.พ. 64 307
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ที่ 299/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19 ก.พ. 64 305
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ 19 ก.พ. 64 290
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่างสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 7 ส.ค. 63 333
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเถอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 4 ส.ค. 63 427
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 4 ส.ค. 63 423
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 4 ส.ค. 63 431
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ที่ 7/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่างสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 4 ส.ค. 63 391
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องโครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 4 ส.ค. 63 659
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 4 ส.ค. 63 370
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 4 ส.ค. 63 382