อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน 3 พ.ย. 65 13
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1) 30 มิ.ย. 65 80
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 23 พ.ค. 65 112
O40 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 11 ม.ย. 65 138
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 11 ม.ย. 65 141
O42 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 11 ม.ย. 65 127
O40 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่1) 8 ม.ย. 65 137
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 8 ม.ย. 65 128
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 8 ม.ย. 65 119
O๔๑ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 1 ม.ย. 65 170
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.25461-2564) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 30 มี.ค. 65 154
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1 ) 30 ม.ย. 64 274
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 8 ก.ค. 63 341
รายงานผลกาดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 8 ก.ค. 63 353
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.25461-2564) 2 ก.ค. 63 388
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน 3 พ.ค. 63 376