อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: รายงานผลกาดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)


ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 ภายในเม.ย. 63


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 149
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :